ارائه تسهیلات خرید دستگاه
دستگاه نورد

دستگاه نورد

ماشین های نورد

موارد استفاده

شرکت های سیمان- نیروگاه ها – پروژه های سد سازی و تونل سازی – شرکت های نفتی و گازی

با کیفیت بالا و شبکه خدمات پس از فروش. در قدرت ها و کاربرد های متفاوت برای عملکرد های مختلف متناسب با نیاز شما

دریافت کاتالوگ محصولات

 نورد ۴ غلطکی

نوع دستگاهوزن تقریبی (Ton)ابعاد(mm)قدرت موتور(hp)قطر غلطک های جانبیقطر غلطک های اصلیقدرت با

 پیش خم

قدرت بدون پیش خمطول نورد کاری
۳ متر ۱۵ میل۱۲۲۰۰۰x2000x6000۳۰۲۵۰۳۲۰۱۵۱۲۳۱۰۰
۳ متر ۲۰ میل۱۷۲۳۵۰x2300x7000۴۰۲۷۰۳۵۰۲۰۱۵۳۱۰۰
۳ متر ۲۵ میل۲۲۲۴۰۰x2300x7200۵۰۳۰۰۳۸۰۲۵۸۱۷۳۱۰۰
۳ متر ۳۰ میل۲۷۲۵۰۰x2400x7500۵۰۳۱۰۴۱۰۳۰۲۰۳۱۰۰
۳ متر ۴۰ میل۳۵۲۶۰۰x2500x8000۶۰۳۸۰۴۶۰۴۰۲۵۳۱۰۰
۳ متر ۵۰ میل۴۰۳۰۰۰x2800x8000۷۵۴۵۰۵۵۰۵۰۳۰۳۱۰۰
۳ متر ۷۰ میل۵۰۳۰۰۰x2800x8000۱۰۰۵۵۰۶۵۰۷۰۳۵۳۱۰۰

 نورد ۳ غلطکی پرانتزی

نوع دستگاهوزن تقریبی (Ton)ابعاد(mm)قدرت موتور(hp)قطر غلطک های جانبیقطر غلطک های اصلیقدرت با

 پیش خم

قدرت بدون پیش خمطول نورد کاری
۳ متر ۱۵ میل۱۲۲۰۰۰x2000x6000۳۰۲۵۰۳۲۰۱۵۱۲۳۱۰۰
۳ متر ۲۰ میل۱۷۲۳۵۰x2300x7000۴۰۲۷۰۳۵۰۲۰۱۵۳۱۰۰
۳ متر ۲۵ میل۲۲۲۴۰۰x2300x7200۵۰۳۰۰۳۸۰۲۵۸۱۷۳۱۰۰
۳ متر ۳۰ میل۲۷۲۵۰۰x2400x7500۵۰۳۱۰۴۱۰۳۰۲۰۳۱۰۰
۳ متر ۴۰ میل۳۵۲۶۰۰x2500x8000۶۰۳۸۰۴۶۰۴۰۲۵۳۱۰۰
۳ متر ۵۰ میل۴۰۳۰۰۰x2800x8000۷۵۴۵۰۵۵۰۵۰۳۰۳۱۰۰
۳ متر ۷۰ میل۵۰۳۰۰۰x2800x8000۱۰۰۵۵۰۶۵۰۷۰۳۵۳۱۰۰

 نورد ۳ غلطکی

وزنابعاد دستگاهسرعت دستگاهقدرت موتورقطر غلطک های جانبیقطر غلطکهای میانیقدرت بدون پیش خمقدرت با پیش خمضخامت ورقطول مفید کارگیرنوع دستگاه
KgLxWxHm/min(dak)KWmmmmmmmmmmmm
۱۰۵۰۰۱۷۵۰x1950x4600۵-۱٫۵۲۲۳۱۰۳۲۰۱۶۲۰۲۵۲۰۵۰۳R HSS 20-320
۱۱۰۰۰۱۷۵۰x2000x4600۵-۱٫۵۲۲۳۳۰۳۵۰۲۰۲۵۳۰۲۰۵۰۳R HSS 20-350
۱۳۰۰۰۱۸۵۰x2100x4600۵-۱٫۵۳۷۳۶۰۳۸۰۲۵۳۰۳۵۲۰۵۰۳R HSS 20-380
۱۶۰۰۰۲۲۵۰x2250x4700۵-۱٫۵۳۷۴۰۰۴۲۰۳۰۳۵۴۰۲۰۵۰۳R HSS 20-420
۲۱۰۰۰۲۳۵۰x2000x5050۵-۱٫۵۶۰۴۴۰۴۶۰۳۵۴۰۵۰۲۰۵۰۳R HSS 20-460
۳۰۰۰۰۲۸۰۰x2500x5200۴-۱۵۱۴۸۰۵۰۰۴۰۴۵۵۵۲۰۵۰۳R HSS 20-500
۳۵۰۰۰۳۰۰۰x2600x5500۴-۱۶۶۵۳۰۵۵۰۴۵۵۰۶۰۲۰۵۰۳R HSS 20-550
۱۱۵۰۰۱۷۵۰x1950x5100۵-۱٫۵۲۲۳۱۰۳۲۰۱۳۱۶۲۰۲۵۵۰۳R HSS 25-320
۱۲۰۰۰۱۷۵۰x2000x5100۵-۱٫۵۲۲۳۳۰۳۵۰۱۶۲۰۲۵۲۵۵۰۳R HSS 25-350
۱۵۰۰۰۱۸۵۰x2100x5400۵-۱٫۵۳۷۳۶۰۳۸۰۲۰۲۵۳۰۲۵۵۰۳R HSS 25-380
۱۸۵۴۰۲۲۵۰x2250x5200۵-۱٫۵۳۷۴۰۰۴۲۰۲۵۳۰۳۵۲۵۵۰۳R HSS 25-420
۲۳۰۰۰۲۳۵۰x2000x5550۵-۱٫۵۴۵۴۴۰۴۶۰۳۰۳۵۴۵۲۵۵۰۳R HSS 25-460
۳۳۰۰۰۲۸۰۰x2500x5800۴-۱۵۱۴۸۰۵۰۰۳۵۴۰۵۰۲۵۵۰۳R HSS 25-500
۴۰۰۰۰۱۷۵۰x1950x6000۴-۱۶۶۵۳۰۵۵۰۴۰۴۵۵۵۳۱۰۰۳R HSS 25-550
۱۳۵۰۰۱۷۵۰x1950x5600۵-۱٫۵۲۲۳۱۰۳۲۰۱۰۱۳۱۶۳۱۰۰۳R HSS 30-320
۱۴۰۰۰۱۷۵۰x2000x5600۵-۱٫۵۲۲۳۳۰۳۵۰۱۳۱۶۲۰۳۱۰۰۳R HSS 30-350
۱۷۰۰۰۱۸۵۰x2100x5600۵-۱٫۵۳۷۳۶۰۳۸۰۱۶۲۰۲۵۳۱۰۰۳R HSS 30-380
۲۱۰۰۰۲۲۵۰x2250x5700۵-۱٫۵۳۷۴۰۰۴۲۰۲۰۲۵۳۰۳۱۰۰۳R HSS 30-420
۲۵۰۰۰۲۳۵۰x2000x6050۵-۱٫۵۴۵۴۴۰۴۶۰۲۵۳۰۴۰۳۱۰۰۳R HSS 30-460
۳۵۰۰۰۲۸۰۰x2500x6200۴-۱۵۱۴۸۰۵۰۰۳۰۳۵۴۵۳۱۰۰۳R HSS 30-500
۴۳۰۰۰۳۰۰۰x2600x6500۴-۱۶۶۵۳۰۵۵۰۳۵۴۰۵۰۴۱۰۰۳R HSS 30-550
۱۵۵۰۰۱۷۵۰x1950x6600۵-۱٫۵۲۲۳۱۰۳۲۰۶۸۱۰۴۱۰۰۳R HSS 40-320
۱۸۰۰۰۱۷۵۰x2000x6600۵-۱٫۵۲۲۳۳۰۳۵۰۸۱۰۱۲۴۱۰۰۳R HSS 40-350
۲۰۰۰۰۱۸۵۰x2100x6900۵-۱٫۵۳۷۳۶۰۳۸۰۱۰۱۳۱۶۴۱۰۰۳R HSS 40-380
۲۳۳۲۰۲۳۵۰x2250x6700۵-۱٫۵۳۷۴۰۰۴۲۰۱۳۱۶۲۰۴۱۰۰۳R HSS 40-420
۳۲۰۰۰۲۳۵۰x2000x7050۵-۱٫۵۶۰۴۴۰۴۶۰۱۶۲۰۳۰۴۱۰۰۳R HSS 40-460
۴۰۰۰۰۲۸۰۰x2500x7200۴-۱۵۱۴۸۰۵۰۰۲۰۲۵۳۵۴۱۰۰۳R HSS 40-500
۵۰۰۰۰۳۰۰۰x2600x7500۴-۱۶۶۵۳۰۵۵۰۲۵۳۰۴۰۴۱۰۰۳R HSS 40-550