نورد

نورد

ماشین های نورد

موارد استفاده

شرکت های سیمان- نیروگاه ها – پروژه های سد سازی و تونل سازی – شرکت های نفتی و گازی

با کیفیت بالا و شبکه خدمات پس از فروش. در قدرت ها و کاربرد های متفاوت برای عملکرد های مختلف متناسب با نیاز شما

blank

دریافت کاتالوگ محصولات

 نورد ۴ غلطکی

نوع دستگاه وزن تقریبی (Ton) ابعاد(mm) قدرت موتور(hp) قطر غلطک های جانبی قطر غلطک های اصلی قدرت با

 پیش خم

قدرت بدون پیش خم طول نورد کاری
۳ متر ۱۵ میل ۱۲ ۲۰۰۰x2000x6000 ۳۰ ۲۵۰ ۳۲۰ ۱۵ ۱۲ ۳۱۰۰
۳ متر ۲۰ میل ۱۷ ۲۳۵۰x2300x7000 ۴۰ ۲۷۰ ۳۵۰ ۲۰ ۱۵ ۳۱۰۰
۳ متر ۲۵ میل ۲۲ ۲۴۰۰x2300x7200 ۵۰ ۳۰۰ ۳۸۰ ۲۵۸ ۱۷ ۳۱۰۰
۳ متر ۳۰ میل ۲۷ ۲۵۰۰x2400x7500 ۵۰ ۳۱۰ ۴۱۰ ۳۰ ۲۰ ۳۱۰۰
۳ متر ۴۰ میل ۳۵ ۲۶۰۰x2500x8000 ۶۰ ۳۸۰ ۴۶۰ ۴۰ ۲۵ ۳۱۰۰
۳ متر ۵۰ میل ۴۰ ۳۰۰۰x2800x8000 ۷۵ ۴۵۰ ۵۵۰ ۵۰ ۳۰ ۳۱۰۰
۳ متر ۷۰ میل ۵۰ ۳۰۰۰x2800x8000 ۱۰۰ ۵۵۰ ۶۵۰ ۷۰ ۳۵ ۳۱۰۰

 نورد ۳ غلطکی پرانتزی

نوع دستگاه وزن تقریبی (Ton) ابعاد(mm) قدرت موتور(hp) قطر غلطک های جانبی قطر غلطک های اصلی قدرت با

 پیش خم

قدرت بدون پیش خم طول نورد کاری
۳ متر ۱۵ میل ۱۲ ۲۰۰۰x2000x6000 ۳۰ ۲۵۰ ۳۲۰ ۱۵ ۱۲ ۳۱۰۰
۳ متر ۲۰ میل ۱۷ ۲۳۵۰x2300x7000 ۴۰ ۲۷۰ ۳۵۰ ۲۰ ۱۵ ۳۱۰۰
۳ متر ۲۵ میل ۲۲ ۲۴۰۰x2300x7200 ۵۰ ۳۰۰ ۳۸۰ ۲۵۸ ۱۷ ۳۱۰۰
۳ متر ۳۰ میل ۲۷ ۲۵۰۰x2400x7500 ۵۰ ۳۱۰ ۴۱۰ ۳۰ ۲۰ ۳۱۰۰
۳ متر ۴۰ میل ۳۵ ۲۶۰۰x2500x8000 ۶۰ ۳۸۰ ۴۶۰ ۴۰ ۲۵ ۳۱۰۰
۳ متر ۵۰ میل ۴۰ ۳۰۰۰x2800x8000 ۷۵ ۴۵۰ ۵۵۰ ۵۰ ۳۰ ۳۱۰۰
۳ متر ۷۰ میل ۵۰ ۳۰۰۰x2800x8000 ۱۰۰ ۵۵۰ ۶۵۰ ۷۰ ۳۵ ۳۱۰۰

 نورد ۳ غلطکی

وزن ابعاد دستگاه سرعت دستگاه قدرت موتور قطر غلطک های جانبی قطر غلطکهای میانی قدرت بدون پیش خم قدرت با پیش خم ضخامت ورق طول مفید کارگیر نوع دستگاه
Kg LxWxH m/min(dak) KW mm mm mm mm mm mm
۱۰۵۰۰ ۱۷۵۰x1950x4600 ۵-۱٫۵ ۲۲ ۳۱۰ ۳۲۰ ۱۶ ۲۰ ۲۵ ۲۰۵۰ ۳R HSS 20-320
۱۱۰۰۰ ۱۷۵۰x2000x4600 ۵-۱٫۵ ۲۲ ۳۳۰ ۳۵۰ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۲۰۵۰ ۳R HSS 20-350
۱۳۰۰۰ ۱۸۵۰x2100x4600 ۵-۱٫۵ ۳۷ ۳۶۰ ۳۸۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۲۰۵۰ ۳R HSS 20-380
۱۶۰۰۰ ۲۲۵۰x2250x4700 ۵-۱٫۵ ۳۷ ۴۰۰ ۴۲۰ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۲۰۵۰ ۳R HSS 20-420
۲۱۰۰۰ ۲۳۵۰x2000x5050 ۵-۱٫۵ ۶۰ ۴۴۰ ۴۶۰ ۳۵ ۴۰ ۵۰ ۲۰۵۰ ۳R HSS 20-460
۳۰۰۰۰ ۲۸۰۰x2500x5200 ۴-۱ ۵۱ ۴۸۰ ۵۰۰ ۴۰ ۴۵ ۵۵ ۲۰۵۰ ۳R HSS 20-500
۳۵۰۰۰ ۳۰۰۰x2600x5500 ۴-۱ ۶۶ ۵۳۰ ۵۵۰ ۴۵ ۵۰ ۶۰ ۲۰۵۰ ۳R HSS 20-550
۱۱۵۰۰ ۱۷۵۰x1950x5100 ۵-۱٫۵ ۲۲ ۳۱۰ ۳۲۰ ۱۳ ۱۶ ۲۰ ۲۵۵۰ ۳R HSS 25-320
۱۲۰۰۰ ۱۷۵۰x2000x5100 ۵-۱٫۵ ۲۲ ۳۳۰ ۳۵۰ ۱۶ ۲۰ ۲۵ ۲۵۵۰ ۳R HSS 25-350
۱۵۰۰۰ ۱۸۵۰x2100x5400 ۵-۱٫۵ ۳۷ ۳۶۰ ۳۸۰ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۲۵۵۰ ۳R HSS 25-380
۱۸۵۴۰ ۲۲۵۰x2250x5200 ۵-۱٫۵ ۳۷ ۴۰۰ ۴۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۲۵۵۰ ۳R HSS 25-420
۲۳۰۰۰ ۲۳۵۰x2000x5550 ۵-۱٫۵ ۴۵ ۴۴۰ ۴۶۰ ۳۰ ۳۵ ۴۵ ۲۵۵۰ ۳R HSS 25-460
۳۳۰۰۰ ۲۸۰۰x2500x5800 ۴-۱ ۵۱ ۴۸۰ ۵۰۰ ۳۵ ۴۰ ۵۰ ۲۵۵۰ ۳R HSS 25-500
۴۰۰۰۰ ۱۷۵۰x1950x6000 ۴-۱ ۶۶ ۵۳۰ ۵۵۰ ۴۰ ۴۵ ۵۵ ۳۱۰۰ ۳R HSS 25-550
۱۳۵۰۰ ۱۷۵۰x1950x5600 ۵-۱٫۵ ۲۲ ۳۱۰ ۳۲۰ ۱۰ ۱۳ ۱۶ ۳۱۰۰ ۳R HSS 30-320
۱۴۰۰۰ ۱۷۵۰x2000x5600 ۵-۱٫۵ ۲۲ ۳۳۰ ۳۵۰ ۱۳ ۱۶ ۲۰ ۳۱۰۰ ۳R HSS 30-350
۱۷۰۰۰ ۱۸۵۰x2100x5600 ۵-۱٫۵ ۳۷ ۳۶۰ ۳۸۰ ۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۱۰۰ ۳R HSS 30-380
۲۱۰۰۰ ۲۲۵۰x2250x5700 ۵-۱٫۵ ۳۷ ۴۰۰ ۴۲۰ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۱۰۰ ۳R HSS 30-420
۲۵۰۰۰ ۲۳۵۰x2000x6050 ۵-۱٫۵ ۴۵ ۴۴۰ ۴۶۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۳۱۰۰ ۳R HSS 30-460
۳۵۰۰۰ ۲۸۰۰x2500x6200 ۴-۱ ۵۱ ۴۸۰ ۵۰۰ ۳۰ ۳۵ ۴۵ ۳۱۰۰ ۳R HSS 30-500
۴۳۰۰۰ ۳۰۰۰x2600x6500 ۴-۱ ۶۶ ۵۳۰ ۵۵۰ ۳۵ ۴۰ ۵۰ ۴۱۰۰ ۳R HSS 30-550
۱۵۵۰۰ ۱۷۵۰x1950x6600 ۵-۱٫۵ ۲۲ ۳۱۰ ۳۲۰ ۶ ۸ ۱۰ ۴۱۰۰ ۳R HSS 40-320
۱۸۰۰۰ ۱۷۵۰x2000x6600 ۵-۱٫۵ ۲۲ ۳۳۰ ۳۵۰ ۸ ۱۰ ۱۲ ۴۱۰۰ ۳R HSS 40-350
۲۰۰۰۰ ۱۸۵۰x2100x6900 ۵-۱٫۵ ۳۷ ۳۶۰ ۳۸۰ ۱۰ ۱۳ ۱۶ ۴۱۰۰ ۳R HSS 40-380
۲۳۳۲۰ ۲۳۵۰x2250x6700 ۵-۱٫۵ ۳۷ ۴۰۰ ۴۲۰ ۱۳ ۱۶ ۲۰ ۴۱۰۰ ۳R HSS 40-420
۳۲۰۰۰ ۲۳۵۰x2000x7050 ۵-۱٫۵ ۶۰ ۴۴۰ ۴۶۰ ۱۶ ۲۰ ۳۰ ۴۱۰۰ ۳R HSS 40-460
۴۰۰۰۰ ۲۸۰۰x2500x7200 ۴-۱ ۵۱ ۴۸۰ ۵۰۰ ۲۰ ۲۵ ۳۵ ۴۱۰۰ ۳R HSS 40-500
۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰x2600x7500 ۴-۱ ۶۶ ۵۳۰ ۵۵۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۴۱۰۰ ۳R HSS 40-550