ارائه تسهیلات خرید دستگاه
نمایشگاه تخصصی -بین المللی صنعت ساختمان و سرمایه گذاری در ساخت و ساز نجف – عراق

نمایشگاه تخصصی -بین المللی صنعت ساختمان و سرمایه گذاری در ساخت و ساز نجف – عراق

27 الی 30 بهمن ماه 1400

بازدید از ساعت 10 الی 18