بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی

 

نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی 1402

 

 

 

 

 

حضور صنایع ماشین سازی پایابرش در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی 1402بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پتروشیمی