شرکت های زیرمجموعه شرکت پـایا بـرش

با توجه به گستردگی حوزه فعالیت های مجموعه پایا برش، برای ایجاد یک رویکرد تخصصی در این صنعت، مجموعه پایا برش اقدام به ایجاد شرکت های تابعه در حوزه های فعالیت تخصصی کرده است. هدف این امر افزایش سهم بازار، افزایش کیفیت و رضایتمندی بیشتر مشتریان بوده است که کارنامه عملکرد پایا برش حاکی از تحقق اهداف تعیین شده دارد. در ادامه شما را با شرکت های زیر مجموعه پایا برش آشنا می کنیم.