انواع ماشین های پرس برک


موارد استفاده

تابلو سازی – آسانسور سازی – کابینت سازی – یخچال سازی –دکل سازی – نیروگاه ها – شرکت های نفتی و گازی – بنگاه های خم کاری