نمایشگاه صنعت و معدن مشهد

  نمایشگاه صنعت و معدن مشهد

صنایع ماشین سازی پایابرش مقدم شما عزیزان را در نمایشگاه بین المللی صنعت

معدن مشهد  گرامی می دارد.

مکان :محل دائمی نمایشگاه های مشهد

زمان : ۳الی ۶آبان ساعت ۱۶:۰۰ – ۲۲:۰۰